DIGITAL METAMORPHOSIS
Economist event banner
Monday, 8th October 2018

John Andrews
Nikolaos Karamouzis (Greek speech)
Pavlos Mylonas
Sébastien de Brouwer (English presentation)
Lord Jim O'Neil (English presentation)
Stergios Pitsiorlas
Christos Staikouras
Michael Jacobides
John Vasilakos (Greek speech)
Costas Gerardos
Dimitris Karagiannis
Nelly Tzakou Lambropoulou
Anna-Michelle Asimakopoulou
Stephan Balzer (English presentation)
Francesco Brenna
George Tziallas (English presentation)
Alexandros Vassilikos

Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner